Абонаментно счетоводно обслужване

 

 

Сключването на договор за абонаментно счетоводно обслужване гарантира цялостно управление на счетоводната ви отчетност, нейното бъдещо своевременно оптимизиране и точно изпълнение на данъчните ви задължения.

Когато се цели намаляване на разходите, но и минимизиране на рисковете, счетоводното обслужване от специализирано счетоводно предприятие няма алтернатива.
 

Комплексната счетоводна услуга, предоставяна от Gbalance се изразява в:
 

Счетоводство

•    Пълна организация на счетоводната отчетност в съответствие с приложимите счетоводни стандарти и Закона за счетоводството в контекста на индивидуалните ви потребности
•    Обработка на счетоводните документи хронологично и синтетично и генериране на електронни регистри
•    Възможност за издаване на фактури от ваше име
•    Отчитане на дълготрайните активи с изготвяне на амортизационни планове
•    Отчитане на материалните запаси
•    Месечни и годишни оборотни ведомости
•    Годишни финансови отчети
•    Отчитане по Закона за ДДС
•    Изготвяне на справки при ревизии и одити
•    Консултации

Личен състав и ТРЗ

•    Изготвяне на трудови договори и допълнителни споразумения, заповеди за прекратяване и отпуски.
•    Регистрация в НАП на сключени, изменени и прекратени трудови договори
•    Изготвяне на ведомост за начисленията и удръжките, фишове, разчети с НАП по код за вид плащане за наетите по трудови договори
•    Изготвяне на ведомост за начисленията и удръжките, фишове, разчети с НАП по код за вид плащане за изпълнителите по граждански договори
•    Деклариране в НАП
•    Обработка на болнични листове
•    Издаване на УП -2, УП – 3, Служебни бележки
•    Оформление на трудови книжки
•    Електронни платежни нареждания за задълженията към бюджета
•    Консултации

 

Данъци

•    Изчисляване и начисляване на текущи данъчни задължения
•    Изготвяне на данъчни декларации
•    Данъчна защита при проверки и ревизии
•    Консултации

Годишно приключване

•    Съставяне на Годишен финансов отчет
•    Съставяне на годишен отчет за дейността
•    Съставяне на годишна данъчна декларация
•    Представяне на отчетите и декларацията в НАП, НСИ, Търговски регистър

  Свържете се с нас