Личен състав и заплати

 

 

Администрането на личния състав и изготвяне на ведомостите за начислените възнаграждения по трудови правоотношения и удръжките по тях е комплексна услуга.


Процесите, които ще управляваме за вашите изрядни трудови и извънтрудови правоотношения с трети лица, са:
 

 Личен състав

•    Изготвяне на трудови договори, анексиране, прекратяване
•    Изготвяне на договори за контрол и управление
•    Уведомяване на НАП за сключени, изменени или прекратени трудови договори
•    Оформяне на трудови книжки
•    Изготвяне на документи при напускане на служител
•    Изготвяне на други документи за персонала ( молби, заповеди, служебни бележки )
 

Обработка на работни заплати

•    Начисления и удръжки по месечните трудови възнагаждения с отчитане на :
 - Неприсъствени дни
 - Извънреден и нощен труд
 - Работа на официални празници
 - Допълнителни начисления
 - Осигурителни задължения
•    Обработка на болнични листове за декрариране пред НОИ
•    Подаване на данни за осигурени лица с декларации 1 и 6 по електронен път
 

 Граждански договори

•    Изготвяне на договори с изпълнители по извънтрудови правоотношения
•    Изготвяне на сметка за изплатени суми и служебна бележка за удържани данъци
•    Изготвяне на ведомост за начисленията и удръжките и справка за разчетите с НОИ
•    Деклариране на данни за осигурени лица с декларации 1 и 6.
 

 

Свържете се с нас