Парично обезщетение при безработица

07/11/2013

Какво е необходимо да знаете във връзка с паричното обезщетение за безработица? - Екипът от счетоводители на счетоводна кантора Gbalance се постара да събере и обобщи за вас цялата необходима информация. Вижте я в настоящата публикация!
 
Право на парично обезщетение за безработица
 
Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването и които:
имат регистрация като безработни в Агенцията по заетостта;
не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за ранно пенсиониране в Република България, или пенсия за старост в друга държава;
не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване.
 
Имате конкретни въпроси във връзка с правото на парично обезщетение за безработица? – Свържете се с нашата счетоводна къща, за да получите бърз експертен отговор!
 
Ред за отпускане на обезщетението

Паричните обезщетения за безработица се отпускат въз основа на заявление по образец, приложение 1 към чл. 1, ал. 1 от НОИПОБ, подадено в териториалното поделение на Националния осигурителен институт лично от лицата по постоянен или настоящ адрес. Към заявлението се прилагат:
документ за регистрация като безработен от Агенцията по заетостта;
акт за прекратяване на правоотношението - оригинал за справка и копие;
документи, удостоверяващи общ трудов и/или служебен стаж, и/или осигурителен стаж, и/или стаж, зачетен на основание на международен договор в областта на социалното осигуряване, по който Република България е страна.
Размер на паричното обезщетение за безработица

Дневното парично обезщетение за безработица е в размер 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" за последните 24 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването, и не може да бъде по-малко от минималния дневен размер на обезщетението за безработица,който се определят ежегодно със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. За 2013 г. този размер е 7,20 лв.
 
При неяснота относно полагаемия размер на парично обезщетение за безработица, екипът от счетоводители на счетоводна кантора Gbalanceе на Ваше разположение!
 
Определяне на периода, за който се отпуска паричното обезщетение за безработица и срокове за изплащането му

Паричните обезщетения за безработица се изплащат ежемесечно през месеца, следващ този, за който се дължат за период, в зависимост от продължителността на осигурителния стаж както следва:

Осигурителен стаж (години) Период за изплащане  на обезщетението (месеци)
до 3 4
3 до 5 6
5 до 10 8
10 до 15 9
15 до 20 10
20 до 25 11
над 25 12

Прекратяване и възстановяване изплащането на паричните обезщетения за безработица

Изплащането на паричното обезщетение за безработица се прекратява при:

Лицето е длъжно да декларира пред съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт настъпването и отпадането на посочените обстоятелства в срок до 7 дни.

 
За всякаква допълнителна информация и консултация по конкретни казуси във връзка с парично обезщетение за безработица не се колебайте да се свържете със счетоводна фирма Gbalance. Нашите опитни счетоводители с удоволствие ще предложат компетентни отговори на Вашите въпроси!