Доходи на ФЛ за които не се дължи данък

03/12/2013

Облагаем ли е по ЗДДФЛ даден вид доход? – Ако и Вие търсите отговор на този често възникващ през данъчната година и при годишното деклариране на доходите въпрос, то от счетоводна кантора Gbalance се надяваме да го откриете в настоящата публикация, подготвена специално от нашите компетентни по темата счетоводители.
 
В ЗДДФЛ като облагаеми са определени доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице (местните и чуждестранните физически лица, които са носители на задължението за данъци по този закон, както и местните и чуждестранните лица, задължени да удържат и внасят данъци по този закон) през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон. Изчерпателно са посочени необлагаемите доходи, като всеки доход, получен от друг източник, се счита за облагаем.

По-често срещани необлагаеми доходи са:

1. доходите, придобити през данъчната година от продажба или замяна на:
един недвижим жилищен имот, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от три години;
до два недвижими имота, както и селскостопански и горски имоти, независимо от броя им, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от 5 години;
2. доходите от продажба или замяна на движимо имущество, с изключение на:
пътни, въздухоплавателни и водни превозни средства, ако периодът между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната е по-малък от една година;
произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети;
акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, както и доходите от търговия с чуждестранна валута;
3. доходите от разпореждане с финансови инструменти;
4. разпределените под формата на нови дялове и акции печалба или друг източник на собствен капитал в търговски дружества;
5. доходите на обезщетените по реда на нормативен акт лица от продажба или замяна на получените като обезщетение компенсаторни инструменти и инвестиционни бонове;
6. доходите от задължително осигуряване в България или в чужбина;
7. доходите от допълнително доброволно осигуряване, получени след придобиване право на допълнителна пенсия;
8. доходите от лихви по банкови сметки, с изключение на лихвите по депозитни сметки, в търговски банки и клонове на чуждестранни банки, установени в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
9. лихвите и отстъпките от български държавни, общински и корпоративни облигации, както и от подобни облигации, емитирани съгласно законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
10. лихвите по съдебно установени вземания, които не подлежат на облагане, и присъдените обезщетения за разноски по съдебни дела;
11. присъдените обезщетения и други плащания при средна и тежка телесна повреда, професионална болест или смърт;
12. обезщетенията за принудително отчуждаване на имущество за държавни и общински нужди;
13. обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди, с изключение на обезщетенията за пропуснати ползи;
14. застрахователните обезщетения, когато е настъпило застрахователно събитие;
15. помощите и добавките от социално подпомагане;
16. сумите, получени на основание на Закона за семейни помощи за деца, както и сумите за издръжка, получени от правоимащи лица, съгласно разпоредбите на Семейния кодекс;
17. стипендиите, получени от физически лица за обучението им в страната и в чужбина;
18 паричните и предметните печалби, получени от участие в хазартни игри по смисъла на Закона за хазарта;
19. паричните и предметните печалби, получени от участие в игри, различни от тези по т. 18, при които печалбата се определя на случаен принцип;
20. предоставените държавни и национални награди на творци в областта на културата и на спортисти;
21. получените суми за командировъчни пътни и квартирни пари по правоотношения, които не са трудови, когато са за сметка на възложителя и са доказани документално по реда на действащото законодателство, както и дневните командировъчни пари, но не повече от двукратния им размер, определен за лицата по трудови правоотношения;
22. доходите, получени от рента, аренда или от друго възмездно предоставяне за ползване на земеделска земя;
23. доходите от продажба или замяна на имущество, придобито по наследство и завет; 24. потребителските дивиденти от кооперации, създадени по Закона за кооперациите.
 
Пълният списък на необлагаемите доходи се съдържа в чл. 13 на ЗДДФЛ.
 
Ако облагането и декларирането по ЗДДФЛ Ви затруднява и считате, че имате нужда от професионално счетоводно обслужване, доверете се на предоставяните от Gbalance счетоводни услуги. Свържете се с нашата счетоводна къща, за да изготвим и подадем в НАП вашата годишна декларация!