Документиране на продажбите на онлайн магазините

29/09/2015

Електронната търговия бележи бурно развитие през последните години и очевидно очакванията са за още по-голям ръст в близкото бъдеще поради бързия и лесен достъп на клиентите до информацията за предлаганата стока или услуга, стремежът на хората към мобилност, усъвършенстването на плащанията и доставките, което пести време и не на последно място поради защита правата на потребителите, гарантирани им от Закона за защита на потребителите.
 
Това са нови възможности за предприемчиви хора да предложат своите стоки или услуги.
 
Ще направим кратък обзор на документирането на доставките, произтичащи от законовите изисквания на най-разпространените случай.
 
Стоките и услугите се предлагат най-вече по търговски начин, т.е. от регистрирани търговски по Търговския закон, но могат да се предлагат и от лица упражняващи свободни професии за услугите, които предоставят.
 
Продажба на стоки на територията на страната
 
 За регистриране на стопанската операция за първи път се издава първичен счетоводен документ - фактура, който има реквизитите на чл. 7 от Закона за счетоводството. Това е задължение на всички данъчно дадължени лица съгласно  от чл. 113 от ЗДДС. По определението на чл. 3 ал. 1 от същия закон Данъчно задължено лицее всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея.
И по-нататък: ал. 2 Независима икономическа дейност е дейността на производители, търговци и лица, предоставящи услуги, включително в областта на минното дело и селското стопанство, както и упражняването на свободна професия, включително на частен съдебен изпълнител и нотариус. Независима икономическа дейност е и всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него.
В чл. 113 ал. 3 от ЗДДС са направени изключения за случаите, в които не е задължително издаването на фактура и в този обхват са и купувачите физически лица, които са най-високия дял клиенти на онлайн магазините. За дях доставчикът може  да регистрира продажбата си само с касов бон на основание чл. 3 от НАРЕДБА № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства:
 
„Всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ или касова бележка от ИАСУТД, освен когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги.

Законът за ДДС внася допълнителни изисквания:
Чл. 118.  (1) Всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (фискален бон) или чрез издаване на касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (системен бон), независимо от това дали е поискан друг данъчен документ. Получателят е длъжен да получи фискалния или системния бон и да ги съхранява до напускането на обекта.
(3) Фискалният и системният бон са хартиени документи, регистриращи продажба/доставка на стока или услуга в търговски обект, по която се плаща в брой, с чек, с ваучер, с банкова кредитна или дебитна карта или с други заместващи парите платежни средства, издадени от въведено в експлоатация фискално устройство от одобрен тип или от одобрена интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност.
 
Съгласно §1 т. 33 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС заместващи парите средства са:
а) разписките за покупки;
б) талоните или купоните за покупки;
в) жетоните.
 
В практиката широко се използва плащането да се извърши на куриера, доставящ стоката, посредством наложен платеж.Наложеният платеж е пощенска услуга по смисъла на Закона за пощенските услуги и не бива да се бърка с наличния паричен превод, който е услуга по Закона за платежните услуги и платежните системи. В същото време, ако плащането е извършено с PayPal, e-Pay или Изипей, то  касов бон не се издава, тъй като това са налични парични преводи чрез посредник – доставчик на платежни услуги. Ако обаче поради споменатия начин на плащане касов бон не се издава, то вие като търговец за регистриране на продажбата трябва да издадете фактура и заедно с нея да пътува пратката до клиента.
В допълнение, продажбите на електронните магазини представляват разносна търговия:§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "разносна търговия" е продажба на стоки или услуги извън търговския обект по предварителна заявка и на основание чл. 25 ал. 2 от същата наредба касовата бележка се издава преди стоката да се предаде на разносвача/куриера. Разбира се плащането трябва да е извършено по един от посочените по-горе способи, които се третират за плащане в брой.
   
Продажба на стоки извън територията на страната
 
Няма разлика в документирането на продажбите с първичен документ и касов бон, тогава когато клиенти на електронния магазин за лица от други държави. Кагато това са физически лица е необходимо внимателно следене на оборотите по страни за предходната и текущата години и изискването на локалното законодателство, за да не се пропусне регистрация по ДДС в съответната страна, тъй като от гледна точка на вътреобщностното законодателство тази доставки може представляват дистанционни продажби при изпълнени условия на чл. 14 и чл. 20 от ЗДДС.
 
 
Ако вашият сайт ви носи приходи от Adsense, то трябва да знаете, че подлежите на регистрация по ДДС по чл. 97а от ЗДДС най-късно 7 дни преди данъка да стане изисуем.