Нова година - нови срокове

14/01/2013

В промените, валидни от 01.01.2013 г., във водешите закони за данъците върху доходите и печалбите на данъчните субекти, за социалното и здравно осигуряване на лицата съществен е дела на промените, свързани със сроковете за внасяне на дължимите данъци и декларирането на данни по тези данъчни задължения.

Не мина без излишна суматоха плащането и декларирането на данъци върху доходите от последния месец/тримесечие на 2012 г. От внесената в последния момент яснота последваха следните задължение за предприятия и самоосигуряващи се лица:
·        които са удължали авансов данък  по реда на чл. 43, ал. 4 и чл. 44, ал. 4 от ЗДДФЛ / доходи от друга стопанска дейност и наеми / да платят този данък до 10.01.2013 г. В същия срок да подадат декларацията по чл. 55 ол. 1 от ЗДДФЛ /образец 4001 , валиден за закона, действащ до 31.12.2012 г. /
·        предприятията, внесли през четвъртото тримесечие на 2012 г. данък при източника по чл. 194 и 195 от ЗКПО, както и за начислените през четвъртото тримесечие на 2012 г. за доходи по чл. чл. 12, ал. 3 и ал. 8, т. 2 от същия закон, подават декларацията по чл. 201 от ЗКПО за държан и внесен данък при източника (образец 1031) до 31.01.2013 г.
·        чуждестранните физически лица, които са внесли окончателен данък за придобити доходи през четвъртото тримесечие, в случаите, когато платецът не е задължен да удържа и внася данъка , подават декларацията по чл. 55 ал. 1 до 15.01.2013 г.;

През 2013 г. внасянето на данъка от 10 % ( или съответно 5% ) от предприятия и самоосигуряващи се лица и подаването на декларацията по чл. 55 ал. 1 от ЗДДФЛ ще става  в срок до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода за доходи от:
·        стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ / популярните граждански доходи, ако лицето не е самоосигуряващо се / във връзка с чл. 43 ал.3.; за четвърто трим. данък не се удържа и внася
·        наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество (чл. 31 във връзка с  чл. 44, ал. 4 от ЗДДФЛ ); за четвърто трим. данък не се удържа и внася
·        някои доходи на чуждестранни лица (по чл. 37, ал. 1, т. 1 - 9)
·        продажба на движимо имущество, предадено на лица, които имат право да извършват събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци в съответствие със Закона за управление на отпадъците (чл. 38, ал. 10)
·        наем или предоставяне на имущество от етажна собственост с форма на управление общо събрание на собствениците, които са начислени/изплатени от предприятия и самоосигуряващи се лица (чл. 38, ал. 12)
·        доходи в полза на чуждестранни физически лица, установени в юрисдикции с преференциален данъче нрежим:
- възнаграждения за услуги или права, с изключение на случаите, когато услугите или правата са реално предоставени;
- неустойки и обезщетения от всякакъв вид, с изключение на обезщетенията, начислени по застрахователни договори.
·        5% окончателният данък за доходите от дивиденти (38, ал. 2) върху брутната сума, определена с решението за разпределяне на дивидент
·        5% окончателният данък за доходите от ликвидационни дялове (38, ал. 7) върху положителната разлика между стойността на ликвидационния дял и документално доказаната цена на придобиване на дела в дружеството/кооперацията
·        придобит от физическото лице доход по застраховки :

1. 10% окончателен данък върху брутната сума на облагаемите доходи от допълнително доброволно осигуряване, от доброволно здравно осигуряване и от застраховки "Живот", ако се получават суми от договор, чиито срок под 15 години.
2. 7% окончателен данък върху брутната сума на облагаемите доходи от допълнително доброволно осигуряване, от доброволно здравно осигуряване и от застраховки "Живот", ако се получават суми от договор, чиито срок е 15 или повече години
·        придобитите от член на кооперация облагаеми доходи от лихви по заеми към кооперацията

Наложително е приходната администрация да предложи услугата елетронно подаване на декларацията по чл. 55 ол. 1 от ЗДДФЛ.
Данъкът върху доходите на физически лица, които сами уреждат данъчните си задължения, се внася в същите срокове като по-горе.

За доходи по трудови правоотношения срокът за внасяне на данъка е до 25-то число на месеца, следващ месеца на удържането и декралация по чл. 55 ал. 1 от ЗДДФЛ не се внася. От допълнителните възнаграждения, свързани с трудови договори, данъкът се внася в срок до 25-то число на месеца, следващ месеца на начисляването/изплащането. Срокът за внасяне на годишния данък изтича на 25 февруари. Във същия срок се внасят и осигурителните вноски – до 25-то число на месеца , следващ месеца на полагането на труда.

Декрации образец №1 и № 6 се подават в сроковете на плащане на осигуровки и авансов данък по трудови отношения. Т.е. до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят.
До 25-то число на месеца, следващ месеца за който се отнасят, се подава декларация образец № 1 за самоосигуряващите се лица.
По-важни промени, свързани със срокове на внасяне и деклариране на данъци в ЗКПО, са тези свързани с данъците върху разходите. Считано от 01.01.2013 г. данъкът върху разходите ще се внася до 31 март на следващата година. Декларирането му ще се извършва с годишната декларация по чл. 92.