Данъци и данъчна система

19/09/2013

Данъчните консултации са сред най-разпространените счетоводни услуги, предлагани от счетоводните къщи. Преди обаче да поверите вашите данъци на една от многото счетоводни фирми, предлагаме ви да се запознаете с този кратък преглед на действащата у нас данъчна система.
 
Данъкът представлява законосъобразно, задължително и принудително безвъзмездно плащане на физически и юридически лица в ползана държавния и местните бюджети.
Данъчната система е важен елемент на финансовата система. Под данъчна система се разбира:
·          Броят или съвкупността на прилаганите данъци и техните елементи, действащи в дадена страна;
·          Тяхната организация - т.е. начинът на начисляване, събиране и контрол;
·         Органите и институциите, които осъществяват облагането, събирането, отчитането и контрола.
Като основни принципи и изисквания за функционирането на данъчната система на Република България могат да се посочат:
·         Всеки данък трябва да се въвежда и променя само със закон от Парламента.
·         Данъчното бреме трябва да бъде поносимо и съразмерно на доходите. С данъка не бива да се изземва преобладаващата част от доходите и печалбата на стопанските субекти, за да не се намалява тяхната заинтересованост.
·         В данъчната система на всяка държава с пазарна икономика, данъчно задължените лица трябва да са равнопоставени. Това означава, че данъкоплатците, които реализират еднакви по размер доходи, трябва да се облагат с еднакви данъци.
·          Данъците трябва да бъдат описани с ясни, точни закони, нетърпящи тълкуване, т.е да бъдат практически приложими.
·          Всички данъци и данъчни закони да формират взаимосвързана цялостна данъчна система.
Това, с което се характеризира данъчната система на Република България, е силно изразеният централизиран характер на данъците и данъчните постъпления.
Данъчната политика може да се определи като комплекс от дейности на държавата в областта на данъчното облагане или като политика за решаването на фискални, социални и други задачи чрез данъците.
С данъчната политика основно се решават следните въпроси:
·         Определя се броят и видовете данъци, които ще се прилагат, т.е. определя се структурата на данъчната система;
·         Решава се организацията на различните видове данъци и техните елементи;
·         Определя се размерът на данъчната тежест и нейното разпределение върху различните социални слоеве.
 
Структура на данъчната система и видове данъци в България:


Счетоводни услуги: Данъци и данъчна система