Какво е счетоводството и какви ползи имат фирмите от счетоводните услуги?

26/09/2013

Днес всеки бизнес среща необходимостта от счетоводни услуги още дори преди момента на регистрация на фирмата. Затова едва ли за някого е учудващ непрекъснато нарастващият брой счетоводители и счетоводни къщи. И тъй като счетоводството е нещо, без което днешната икономика е просто немислима, поставихме си задачата накратко да обобщим, какво всъщност е то и защо фирмите до такава степен зависят от него.

Счетоводството е систематично (чрез сметки) регистриране, периодично представяне във финансов отчет и анализ на стопанските операции на предприятието в паричен израз.
Счетоводството е историята на бизнеса и неговата днешна хронология, тъй като представя всички събития с ефект върху имуществото (активите), дълговете (пасивите) и капитала, приходите, разходите, печалбите и паричните потоци на предприятието. То предоставя информация за всички потребители, за които тя е важна – собственици, управители и друг управленски състав, доставчици, клиенти, банки и държавни органи. За да бъде еднакво разбрана от всички, сравнима с информацията от други предприятия или периоди, тя е изградена върху общовалидни принципи и стандарти, регламентирани в Закона за счетоводството и счетоводните стандарти – национални
(НСФОМСП) и международни (МСС, МСФО).

Счетоводните услуги имат хилядолетна история. Въпреки че счетоводните фирми във вида, в който са ни познати днес, възникват на доста по-късен етап, следи от счетоводни записвания са открити в Месопотамия още преди 7000 години. За родоначалник на днешното счетоводство обаче се счита италианецът Лука Пачиоли, който написва първата книга по счетоводство „Всичко за аритметиката, геометрията, пропорциите и пропорционалностите” с отделна глава „Трактат за сметките и записванията”.
В България счетоводството е заимствано от Дубровнишката и Цариградска школи през 19 век., като първата книга по счетоводство е дело на братята Стоян и Христо Караминкови и се нарича „Диплогрфия, или как да се държат търговските книги”. Издадена е през 1850 год. в Цариград.

Ползите за всяка фирма от воденето на точно, прецизно, достоверно, обективно и законосъобразно счетоводство са безспорни и могат да се сведат до следните по-важни:
·         Осигурява финансова информация за бизнеса;
·         Подпомага вземането на важни решения за бъдещото развитие на фирмата;
·         Улеснява достъпа до кредитиране;
·         Избягване на проблеми с данъчните власти;
·         Прави възможно сравнението на резултатите от дейността на фирмата през няколко години, както и сравнението с други фирми;
·         Спомага за осигуряването на обективна оценка на бизнеса.

Всички симптоми за благоденствие или заплаха за предприятието се появяват достатъчно навреме в счетоводните книги, нужно е само да бъдат професионално разчетени. Затова и счетоводните услуги, предлагани ни от счетоводните къщи, са инвестиция, жизнено необходима за успеха на всяка фирма.