Счетоводство: Трудов договор и граждански договор

21/10/2013

Счетоводна кантора Gbalance подготви този материал в отговор на често задавани въпроси от клиенти, търсещи счетоводно обслужване в областта на личния състав и администрирането на персонала. А именно: Какви са разликите между трудов и граждански договор и кой от двата вида правоотношения да изберем?

Трудовият договор е договор, по силата на който двете страни се съгласяват едната да предоставя своята наемна работна сила при определени условия, а другата страна се задължава да плаща трудово възнаграждение.
ИЛИ
Трудовият договор в най-общ смисъл може да се определи като съглашение между работника или служителя и работодателя, с което работникът или служителят се задължава да предостави работната си сила за ползване на работодателя, като изпълнява определена работа и се подчинява на установените от работодателя  ред и условия за това, а работодателят – да създаде необходимите нормални условия за използване на работната сила и да заплати на работника уговореното трудово възнаграждение.

Трудовият договор съдържа данни за страните и определя:
1. мястото на работа;
2. наименованието на длъжността и характера на работата;
3. датата на сключването му и началото на неговото изпълнение;
4. времетраенето на трудовия договор;
5. размера на основния и удължения платен годишен отпуск и на допълнителните платени годишни отпуски;
6. еднакъв срок на предизвестие и за двете страни при прекратяване на трудовия договор;
7. основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, както и периодичността на тяхното изплащане;
8. продължителността на работния ден или седмица.

Имате нужда от допълнителна информация във връзка с трудовите правоотношения? - Нашите счетоводители с удоволствие ще отговорят на всички Ваши въпроси!

Понятието граждански договор не съществува в българската нормативна уредба, но в практиката е широко използвано и обединява в себе си няколко типа договори от законодателството:
·         Закона за задълженията и договорите:
o  договор за изработка;
o  договор за поръчка;
o  комисионен договор.
·         Търговския закон:
o  договор с търговски управител;
o  договор с търговски пълномощник;
o  договор с търговски помощник.

Гражданският договор трябва да съдържа:
1.      Общи условия:
o   Страните по договора - възложител и изпълнител;
o   Предмет на договора - вида на услугата, за която се сключва;
o   Срок за изпълнение на услугата;
o   Размер и срок на заплащане.
2.      Права и задължения на възложителя.
3.      Права и задължения на изпълнителя.

Доходите от извънтрудови правоотношения се облагат на основание Закон за данък върху доходите на физическите лица, след приспадане на 25% нормативно признати разходи.

Търсите консултация по конкретен казус, свързан с гражданските договори? - Счетоводна фирма Gbalance е на Ваше разположение!
 

Трудов и граждански договор - съпоставка

 

Трудов договор

Граждански договор

Предмет

Предоставянето на работна сила

Предоставянето на трудов резултат

Страни по договора

Работодател и работник/служител

Възложител и изпълнител

Отношение между страните

Неравнопоставеност- работникът е йерархически подчинен на работодателя

Равнопоставеност - изпълнителят не е йерархически подчинен на възложителя

Работно място и работно време

Законово определени и фиксирани в договора

Изпълнителят е свободен да ги определи самостоятелно

Права и задължения по договора

Лични и непрехвърляеми

Лични и прехвърляеми

Използвани материали

Предоставени от работодателя

Собствени или предоставени от възложителя

Дисциплинарна отговорност

Да

Не

Непостигане на уговорения в договора резултат

За сметка на работодателя

За сметка за изпълнителя

Възнаграждение

Трудовият договор винаги е възмезден

Гражданският договор може да бъде както възмезден, така и безвъзмезден

Законова регламентация

Кодекс на труда

Закон за задълженията и договорите и клаузите на самия договор

Спорове между страните

Раззглеждат се по реда на глава осемнадесета от Кодекса на труда

Решават се съгласно Закона за задълженията и договорите и Граждански процесуален кодекс

Регистрация

Задължително се регистрират в НАП

Не подлежат на регистрация

Осигуряване

Здравно осигуряване, фонд „Общо заболяване и майчинство“, фонд „Пенсии“, фонд „Трудова злополука и професионална болест”, фонд „Безработица”

Здравно осигуряване, фонд „Пенсии”

Признаване на стаж

Трудов и осигурителен

Осигурителен

Право на ползване на болнични дни и платен годишен отпуск

Да

Не

Имате още въпроси във връзка с трудовите и извънтрудовите правоотношения? - Свържете се със счетоводна къща Gbalance, за да получите безплатна консултация и висококачествени счетоводни услуги!