Фирмено счетоводство: Счетоводно отчитане на приходи от лихви

26/10/2013

Верни на традицията да ви предоставяме актуална и пълноценна информация, сврързана с различни аспекти на счетоводството и счетоводните услуги, ние от счетоводна кантора Gbalance разгледахме един от често срещаните въпроси при счетоводното обслужване на фирми: отчитането на приходи от лихви.


Счетоводното признаване на приход, създаден от ползването на активи на предприятието (в случая парични средства) от други лица (в случая от банките под формата на паричен депозит) във вид на лихви, е регламентирано в текста на счетоводен стандарт 18 Приходи.В стандарта не се разграничават случаите, при които доходът от лихви се получава на база на сключено краткосрочно (до 12 месеца) или дългосрочно споразумение (над 12 месеца). Също така точното и коректно отчитане на приходите от лихви не зависи от това, дали съответните лихви са капитализирани и/или заверени по сметка на отчитащото се предприятие. Правилото, регламентирано в СС 18 Приходи, изисква лихвата да се признава като приход текущо – пропорционално на времевата база, отчитаща ефективния доход от съответния актив, предоставен на третото лице.

При отчитане на приходи от лихви от депозити, предприятието е длъжно през всеки един отчетен период (т.е. във всеки един годишен финансов отчет) да признава като приход съответната част от лихвата, изчислена на база договорения лихвен процент и времевата база, през която съответните активи са били на разположение в търговската банка. По този начин се спазва принципът на текущото начисляване, като не се допуска приходът да се признае наведнъж в един отчетен период, при условие че икономическите ползи от съответния актив се ползват през два или повече отчетни периода.


За допълнителна информация, безплатни консултации в областта на счетоводството и професионално счетоводно обслужване, свържете се със счетоводна къща Gbalance - нашите счетоводители с готовност ще ви помогнат!