Вноски за фонд "ТЗПБ" за 2017 година

04/12/2016
Диференцирани осигурителни вноски за фонд "ТЗПБ" 2017
 
По групи икономически дейности валидните осигурителни вноски за 2017 г. са следните:
 
Диференцирани осигурителни вноски за фонд "ТЗПБ" 2017
 
Код КИД 2008 Наименование на икономическа дейност КИД2008 Осигурителна вноска (%)
02 Горско стопанство 1,1
05 Добив на въглища 1,1
07 Добив на метални руди 1,1
08 Добив на неметални материали и суровини 1,1
09 Спомагателни дейности в добива 1,1
13 Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло 1,1
16 Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене 1,1
17 Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон 1,1
20 Производство на химични продукти 1,1
24 Производство на основни метали 1,1
31 Производство на мебели 1,1
33 Ремонт и инсталиране на машини и оборудване 1,1
38 Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали 1,1
41 Строителство на сгради 1,1
42 Строителство на съоръжения 1,1
43 Специализирани строителни дейности 1,1
49 Сухопътен транспорт 1,1
50 Воден транспорт 1,1
01 Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности 0,9
11 Производство на напитки 0,9
12 Производство на тютюневи изделия 0,9
19 Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти 0,9
22 Производство на изделия от каучук и пластмаси 0,9
23 Производство на изделия от други неметални минерални суровини 0,9
25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване 0,9
28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение 0,9
30 Производство на превозни средства, без автомобили 0,9
35 Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 0,9
52 Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта 0,9
53 Пощенски и куриерски дейности 0,9
10 Производство на хранителни продукти 0,7
21 Производство на лекарствени вещества и продукти 0,7
27 Производство на електрически съоръжения 0,7
32 Производство, некласифицирано другаде 0,7
36 Събиране, пречистване и доставяне на води 0,7
37 Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води 0,7
39 Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци 0,7
46 Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети 0,7
60 Радио- и телевизионна дейност 0,7
61 Далекосъобщения 0,7
68 Операции с недвижими имоти 0,7
77 Даване под наем и оперативен лизинг 0,7
80 Дейности по охрана и разследване 0,7
81 Дейности по обслужване на сгради и озеленяване 0,7
84 Държавно управление 0,7
87 Медико-социални грижи с настаняване 0,7
90 Артистична и творческа дейност 0,7
91 Други дейности в областта на културата 0,7
92 Организиране на хазартни игри 0,7
93 Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих 0,7
86 Хуманно здравеопазване 0,5
88 Социална работа без настаняване 0,5
03 Рибно стопанство 0,5
45 Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт 0,5
70 Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението 0,5
72 Научноизследователска и развойна дейност 0,5
74 Други професионални дейности 0,5
71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи 0,5
18 Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители 0,5
29 Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета 0,5
51 Въздушен транспорт 0,5
47 Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети 0,5
63 Информационни услуги 0,5
78 Дейности по наемане и предоставяне на работна сила 0,5
99 Дейности на екстериториални организации и служби 0,5
82 Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност 0,5
85 Образование 0,5
06 Добив на нефт и природен газ 0,4
14 Производство на облекло 0,4
15 Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм 0,4
26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти 0,4
55 Хотелиерство 0,4
56 Ресторантьорство 0,4
58 Издателска дейност 0,4
59 Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика 0,4
62 Дейности в областта на информационните технологии 0,4
64 Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване 0,4
65 Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване 0,4
66 Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането 0,4
69 Юридически и счетоводни дейности 0,4
73 Рекламна дейност и проучване на пазари 0,4
75 Ветеринарномедицинска дейност 0,4
79 Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации 0,4
94 Дейности на организации с нестопанска цел 0,4
95 Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи 0,4
96 Други персонални услуги 0,4
97 Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал 0,4
98 Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление 0,4